GDPR-policy

GDPR-policy

INTEGRITETSPOLICY EDCA Sweden AB
EDCA Sweden AB värnar om din personliga integritet och är mån om att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter ansvarsfullt och med stor hänsyn till din personliga integritet. Därför har EDCA Sweden AB antagit denna personuppgiftspolicy för behandling av personuppgifter. Nedan beskrivs närmare vilka behandlingar vi utför med dina personuppgifter.

1 Vem behandlar dina personuppgifter? 
EDCA Sweden AB (org.nr 556907-4866) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontaktuppgifter finns i slutet av denna personuppgiftspolicy. 
2 Vilka uppgifter samlar vi in och hur samlar vi in dem? 
Information inhämtas från vår uppdragsgivare. Personuppgifter inhämtas även av dig vid de kontakter du kan komma att ha med oss, från ditt eventuella ombud som företräder dig, kreditupplysningsföretag och delgivningsföretag, samt från domstolar och myndigheter.

3 Hur behandlar vi dina personuppgifter och hur länge? 
Behandling och ändamål Rättslig grund Personuppgifter a. Om du är representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör Skapa ny kund-, samarbets- eller leverantörsrelation. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna kontakta och kommunicera med dig som representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör till EDCA Sweden AB, t.ex. vid diskussion om ett potentiellt samarbete eller när vi besvarar frågor du ställt till oss. Vi kan även komma att skicka nyheter, information och annan marknadsföring till dig i syfte att marknadsföra EDCA Sweden AB mot ditt företag eller din organisation då vi tror att skulle kunna vara intresserad av att ta del av det EDCA Sweden ABs berättigade intresse av att kontakta och kommunicera med- samt marknadsföra oss mot dig som representerar en potentiell kund, samarbetspartner eller leverantör som vi bedömer kan vara intresserad av att inleda en kund-, samarbets- eller leverantörsrelation. Det kan också vara att behandlingen är nödvändig för att vi skall kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser, så som t.ex. gentemot penningtvättslagstiftningen. Vi kan även be om ditt samtycke för att få skicka marknadsföring under en längre tid än som annars hade varit möjligt. Ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel samt information som du lämnar vid kommunikation med oss. Vi kan även komma att behandla personuppgifter så som personnummer/samordnin gsnummer och liknande identifikation som framgår av t.ex. ett pass eller annan id-handling, för att kunna fullfölja våra skyldigheter kopplade till t.ex. penningtvättslagstiftningen . b. Om du representerar en myndighet. Hantera kommunikation med den myndighet du representerar. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att administrera den eventuella kommunikation vi har hos den myndighet du representerar – antingen på grund av att du själv tagit kontakt med oss, EDCA Sweden AB har tagit kontakt med den myndighet du EDCA Sweden ABs berättigade intresse av att kunna hantera eventuell kommunikation vi har med den myndighet du representerar samt för att eventuellt fastställa, göra gällande eller försvara oss vid ett eventuellt rättsligt anspråk. För det fall du besöker våra lokaler hanteras även personuppgifter som foto Ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel och de personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig eller den myndighet du representerar. Om du är på Behandling och ändamål Rättslig grund Personuppgifter representerar eller på grund av någon annan tagit i kontakt med er i ett ärende som rör EDCA Sweden AB. på dig på grund av säkerhetsskäl med stöd av samma rättsliga grund (intresseavvägning). Behandlingen av dina personuppgifter kan även behandlas för att fullgöra EDCA Sweden ABs rättsliga skyldigheter att lagra uppgifter som att t.ex. lagra uppgifter med anledning av Integritetsskyddsmyndighetens allmänna råd. besök hos oss kan vi även behandla personuppgifter så som t.ex. foto på dig för det fall du har besökt våra lokaler, detta på grund av säkerhetsskäl för våra anställda. c. Om du är någon annan, så som besökare till vår webbplats. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning som det är nödvändigt för att kommunicera med dig på grund av att du t.ex. är ombud till en gäldenär vilken är registrerad hos oss eller på något annat sätt har en relation till oss som föranleder ett syfte att kunna kommunicera med dig. Vi behandlar även personuppgifter för att kunna utveckla och förbättra vår webbsida och även vår serviceleverans, vilket sker via s.k. cookies, vilket du kan läsa mer om i vår Cookies Policy EDCA Sweden ABs berättigade intresse av att kunna hantera angivet ändamål (intresseavvägning), alternativt samtycke. Ditt namn, din epostadress, ditt telefonnummer, din företags- eller organisationstillhörighet, titel och de personuppgifter som framkommer vid kommunikation med dig eller ditt företag eller din organisation, lokaliseringsuppgift genom t.ex. din IP-adress eller GPS data, onlineidentifikatorer såsom t ex en IP-adress genom placeringen av cookien samt ditt beteende på vår webbsida. Vi kan även behandla andra typer av personuppgifter som du själv lämnar i kommunikationen med oss. 

4 Särskilda kategorier av personuppgifter 
Särskilda personuppgifter innebär personuppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelser, fackligt medlemskap, behandling av genetiska data, biometriska data för att identifiera en fysisk person och uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexliv eller sexuell läggning. Om inte annat avtalats med dig eller att behandlingen är nödvändig för upprättande, utövande eller försvar av rättsliga krav, kommer vi inte att behandla särskilda personuppgifter om dig.

5 Lagring 
Vi behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål för att behandla informationen. Detta gäller emellertid inte om lagring krävs enligt lag under tid än vad syftet kräver. Andra personuppgifter som inte är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål men som du frivilligt lämnat till oss och som du har samtyckt till att vi behandlar kommer att behandlas så länge som uppgifterna behövs för sitt syfte, dock alltid längst till och med att du återkallar ditt samtycke. Behandlingen av anonymiserade data, d.v.s. uppgifter som inte kan kopplas direkt eller indirekt till en fysisk person, omfattas inte av de begränsningar som beskrivs i denna integritetspolicy.

6 Med vilka parter delar vi dina personuppgifter 
Dina personuppgifter vi behandlar om dig kommer huvudsakligen att behandlas internt inom EDCA Sweden AB och bolag i samma koncern som oss, men kan även komma att lämnas till externa mottagare. Dessa mottagare har endast tillgång till dina personuppgifter för att fullgöra sitt uppdrag och sina åtaganden gentemot oss. Mottagarna har heller ingen rätt att använda personuppgifterna för några andra ändamål än vad som beskrivs i denna integritetspolicy. Om vi använder ett personuppgiftsbiträde för att behandla dina personuppgifter för oss ser vi till att vi har ingått ett så kallat dataskyddsavtal med dem så att vi kan säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Dina personuppgifter delas bl.a. med följande mottagare: IT-leverantörer: vi använder IT-leverantörer som är nödvändiga för att vi ska kunna leverera våran tjänst, särskilt vad gäller programmering och utveckling av tjänsten. Marknadsföringspartners: vi kan dela särskilda, begränsade, personuppgifter, såsom information om dina telefonenheter, med marknadsföringspartners i syfta att uträtta och optimera kampanjer och för att effektivisera marknadsföringsstrategier, under alla omständigheter endast för EDCA Sweden AB räkning. Myndigheter och rättsväsende: vi kan dela dina personuppgifter när vi, i god tro, anser att det är nödvändigt för att uppfylla rättsliga skyldigheter eller för att besvara rättsliga anspråk. Vi kan också dela dina personuppgifter när vi, i god tro, misstänker att det är nödvändigt med hänsyn till nationell säkerhet, polis- och underrättelseverksamhet eller för att undvika dödsfall eller personskada, förutsatt att dessa intressen inte övervägs av dina rättigheter och friheter för skydd av dina personuppgifter. Vi kan också lämna ut personuppgifter till utomstående då (i) det särskilt överenskommits mellan oss och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina eller våra rättigheter, eller (iii) om det är nödvändigt för att vi ska fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol.

7 Vilken säkerhet används för att skydda dina personuppgifter? 
EDCA Sweden AB har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring och förstörelse. EDCA Sweden ABs medarbetare, uppdragstagare och dess leverantörer är skyldiga att följa EDCA Sweden ABs regler, personuppgiftspolicy och andra interna föreskrifter som ytterligare reglerar behandlingen av personuppgifter.

8 Profilering och automatiska beslut 
Med profilering avses automatisk behandling av personuppgifter som används för att bedöma vissa personliga egenskaper hos en fysisk person, i synnerhet för att analysera eller förutsäga exempelvis dennes ekonomiska situation, personliga referenser, intressen och vistelseort. Du som framgår som datasubjekt i denna integritetspolicy kommer inte att vara föremål för profilering eller automatiska beslut som avses i enlighet med dataskyddsbestämmelserna.
 
9 Vilka rättigheter har du? 
Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss, men i de fall behandlingen stöder sig på fullgörande av avtal måste vi ha dina uppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden. Om du inte lämnar dina personuppgifter finns det risk för att vi inte kan åta oss förpliktelser enligt avtal. Vi kan be om ditt samtycke för att behandla vissa av dina personuppgifter. Du är inte skyldig att ge ett sådant samtycke om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för de specificerade ändamålen. Du kan återkalla ditt samtycke närsomhelst genom att kontakta oss. Om du återkallar ditt samtycke är återkallandet giltigt från tidpunkten för återkallandet och det påverkar inte behandling som vi utfört under tiden innan återkallelsen skedde. Du äger rätt att: - begära (registerutdrag), det vill säga information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och kan begära en kopia av dessa, - få de personuppgifter som du lämnat till EDCA Sweden AB överförda till en annan personuppgiftsansvarig (rätt till dataportabilitet), - att få felaktiga personuppgifter korrigerade eller, under speciella omständigheter, raderade, - invända mot att vissa personuppgifter om dig behandlas samt begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, - att återkalla samtycke för fortsatt behandling av de personuppgifter EDCA Sweden AB behandlar med sådan rättslig grund. Se kontaktinformation för åberopande av dina rättigheter under ”Personuppgiftsansvar och kontaktinformation”. Notera dock att en sådan begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att EDCA Sweden AB inte kommer att kunna tillhandahålla de tjänster som beskrivs enligt ovan.

10 Klagomål 
EDCA Sweden AB Sweden AB tar din integritet på allvar. Vi är därför mycket måna om att dina personuppgifter alltid ska behandlas på ett korrekt och säkert sätt. Har du några synpunkter på vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss. Anser du att vår personuppgiftsbehandling är felaktig har du rätt att skicka in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet i Sverige. Mer information finns på www.imy.se

11 Kontakt Om du vill utnyttja dina rättigheter beskrivna ovan eller skulle ha några ytterligare frågor kring hur vi behandlar dina personuppgifter ber vi dig att ta kontakt med oss (EDCA Sweden AB Sweden AB, organisationsnummer 556907-4866) enligt nedan: 
Post: EDCA Sweden AB Sweden AB, Ekonomivägen 4, 436 33 Askim 
Telefon: du når vår kundservice på telefon +46-10-209 85 20 
E-post: du når kundservice på info@edca.se

Tänk på att e-post kan vara föremål för obehörig avlyssning, obehöriga tillägg och förändringar, datavirus, eller andra typer av manipulation. Innan du skickar konfidentiell information till oss bör du noga överväga de risker som är förknippade med att skicka känslig information per e-post.

12 Ändringar Vi utvecklar ständigt våra tjänster. Vi kan därför från tid till annan behöva uppdatera vår integritetspolicy. Alla ändringar av denna integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida, www.EDCA.se 

Denna integritetspolicy fastställdes av EDCA Sweden AB 2023-07-04
Search